top of page

Privacybeleid

Fotohut Maasduinen, gevestigd te Well (L) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.fotohutmaasduinen.com

Team Fotohut Maasduinen is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotohut Maasduinen Hij/zij is te bereiken via fotohutmaasduinen@outlook.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
Team Fotohut Maasduinen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze fotohut. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-    Voor- en achternaam
-    Telefoonnummer
-    E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fotohutmaasduinen@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fotohut Maasduinen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om contact op te kunnen nemen bij onvoorziene omstandigheden.
Geautomatiseerde besluitvorming
Fotohut Maasduinen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotohut Maasduinen) tussen zit. Fotohut Maasduinen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Word voor bezoekersinformatie, Excel voor agendalijst en E-mail voor correspondentie. De website staat onder toezicht van Wix.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fotohut Maasduinen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen (gerekend vanaf uw hutbezoek) voor de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam klant: 1 maand. Telefoonnummer: 1 maand. Mailadres: 1 maand. Al deze gegevens (naam, telefoonnummer en mailadres) worden uitsluitend bewaard  in specifieke gevallen voor referentiedoeleinden. 
Delen van persoonsgegevens met derden
Fotohut Maasduinen verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, in overleg met u en om te voldoen aan een wettelijke verplichting, 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fotohut Maasduinen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doorgeven via een persoonlijke mail naar fotohutmaasduinen@outlook.com. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotohut Maasduinen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar fotohutmaasduinen@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Fotohut Maasduinen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Fotohut Maasduinen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fotohut Maasduinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via fotohutmaasduinen@outlook.com

bottom of page